UWAGA! NOWE KONKURSY DOTACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA 2016 ROK! Szczegóły na stronach wojewódzkich!

Mazowieckie

Regionalny Program Województwa Mazowieckiego

Głównym celem RPO WM jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:

 • rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej,
 • wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego,
 • podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

PODZIAŁ PIENIĘDZY Z UE W WOJEWÓDZTWIE

Regionalny Program Województwa Mazowieckiego - 1 868 602 800,00 EUR

Priorytet i Środki UE
I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu - 440 053 384,00 EUR
II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza - 205 127 627,00 EUR
III. Regionalny system transportowy - 548 414 472,00 EUR
IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - 215 301 647,00 EUR
V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu - 89 743 340,00 EUR
VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji - 150 182 726,00 EUR
VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego - 164 834 703,00 EUR
VIII. Pomoc techniczna - 54 944 901,00 EUR

Przedstawiamy kilka wybranych konkursów , które swoim zasięgiem obejmują Państwa województwo.
Nie jest to jednak pełen wykaz. Naszym klientom wyszukujemy konkursy, które ściśle odpowiadają ich potrzebom.

W latach 2014 - 2020 odbędą się konkursy dla przedsiębiorców i postaramy się na bieżąco dopisywać harmonogramy poszczególnych konkursów.

Proponujemy darmową analizę Państwa firmy i projektu , by mieć pewność, że możecie ubiegać się o dotację.

Prosimy o wypełnieni ANKIETY:
http://www.aiir.pl/ankieta

 
W przypadku pozytywnej analizy wyślemy Państwu również ofertę współpracy dotyczącą prac nad wnioskiem o dotację z UE.


 

program " Idziemy w dobrą STRONĘ ! "

 

Projekt własny Agencji Informatyzacji i Rozwoju. 
Polega na tworzeniu profesjonalnych responsywnych (mobilnych) witryn www dla firm , urzędów , organizacji i osób. 
Koszt tworzenia witryn jest w większości po stronie Agencji Informatyzacji i Rozwoju.

Szczegóły na stronie:

http://www.aiir.pl/strony-www

 


Program " CRM → gwarancja sukcesu ! "

termin - 2014 do 2020
Projekt własny Agencji Informatyzacji i Rozwoju. 
Polega na udostępnieniu profesjonalnego systemu CRM (program do zarządzania relacjami z klientem).
Koszt  jest przeniesiony na Agencję Informatyzacji i Rozwoju. 
Klient ponosi tylko opłatę hostingową w wysokości 99zł rocznie.

Szczegóły na stronie:

http://www.aiir.pl/crm

 


 

Program: "Bezpieczna Firma"
termin: 2013 do 2020
Program „BEZPIECZNA FIRMA” jest autorskim programem Agencji Informatyzacji i Rozwoju objętym ochroną prawną.
Każdej firmie czy osobie przystępującej do programu zapewniamy pakiet usług umożliwiający bezproblemowe funkcjonowanie w sieci internetowej:

 • budowę profesjonalnej strony internetowej,
 • budowę sklepu internetowego,
 • hosting strony czy sklepu,
 • pozycjonowanie 10 fraz w wyszukiwarce Google z gwarancją wejścia do TOP 10 -czyli na pierwszą stronę wyszukiwań ,
 • dobry i funkcjonalny CRM,
 • konsultacje w sprawie dotacji z UE wraz z gwarancją wykonania wniosku płatnego na zasadach sukcesu,
 • pomoc w organizacji sprzedaży internetowej,
 • stała opieka nad stronami internetowymi,
 • pomoc w doborze programów komputerowych,
 • umożliwienie zakupów sprzętu komputerowego w konkurencyjnych cenach.

Szczegóły na podstronie:
http://www.aiir.pl/bezpieczna-firma

 


 

Poddziałanie 2.1.1

E-usługi dla Mazowsza

Termin naboru : WRZESIEŃ 2015

Szczegóły konkursu
2.1 E-usługi / 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza - typ projektów e-zdrowie
Termin składania wniosków: od 30 września 2015 r. do 27 października 2015 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Luty 2016
Beneficjenci:
Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - posiadające kontrakt z NFZ.
Rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu :
- informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa;
- wprowadzeniu świadczenia usług on-line, takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej.
Maksymalny poziom dofinansowania: 80%
Minimalny wkład własny : 20%


 

 

Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie 1.2  Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Termin naboru: od 31 grudniań 2015

Zakres:

bony na projekty badawczo-rozwojowe , pozwalające przedsiębiorstwom rozpoczęcie współpracy z jednostkami naukowymi lub nabycie doświadczenia wprowadzeniu prac  badawczo-rozwojowych – w mniejszej skali, do wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych .

beneficjenci: przedsiębiorcy

 


 

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Termin naboru: od 4 maja 2015 do 31 grudnia 2015

Zakres: dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).
Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:
a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Beneficjenci: mikro, małe i średnie firmy

 Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

Termin naboru:
od 7 maja do 22 czerwca 2015r

Zakres:
dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Beneficjenci:
mikro, małe i średnie firmy oraz inni przedsiębiorcy

 Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla mikro, małe i średnich firm

Termin naboru:
rozpoczęcie naboru wniosków - sierpień 2015 r.
zakończenie naboru wniosków - grudzień 2015 r.

zakres:
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Beneficjenci: mikro, małe i średnie firmy

 


 

Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej

Termin naboru:
październik 2015 r.- marzec 2016 r.

zakres:
Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej

Beneficjenci: mikro, małe i średnie firmy

 


 

Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek

Termin naboru:
sierpień 2015 r.- wrzesień 2015 r.

zakres:
Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla integracji społecznej

Beneficjenci: mikro, małe i średnie firmy

 


 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Poddziałanie 1.1.Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Termin naboru : 4 maja 2015 do 31 grudnia 2015

zakres:
Projekty B+R realizowane przez MSP . Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Beneficjenci: mikro, małe i średnie firmy

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Poddziałanie 1.1.Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Termin naboru: IV kwartał 2015

Zakres:

Projekty B+R realizowane przez duże przedsiębiorstwa . Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Beneficjenci: duże przedsiębiorstwa

 


 

WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU

Dla kogo?
Program przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres
Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Usługa ta może dodatkowo obejmować:
1) Opracowanie:
a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;
2) Wdrożenie nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) ,tj.:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
c) instytuty badawcze,
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polska Akademia Umiejętności,
f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej posiadające osobowość prawną, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Termin naboru: od 10 marca 2015 do 21 kwietnia 2015

  


 

Rozpoczynanie działalności gospodarczej

Informujemy ,że konkursy dla osób rozpoczynających działalność są ogłaszane kilka razy w roku.
Można się ubiegać o:

 • bezzwrotną dotację do 40 000 złotych,
 • bezzwrotną dotacje do wysokości 21 000 złotych,
 • niskooprocentowany kredyt preferencyjny,
 • dotacja w wysokości maksymalnie do 300 tys. PLN (rejestracja firmy na terenie wiejskim)

Wysokość dotacji lub pożyczki jest zależna od jednostek pośredniczących i uszczegółowień konkursów.

Dla ubiegających się o dotację z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej polecamy nasz program „Bezpieczna Firma”. Uczestnicy tego programu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z napisaniem dla nich wniosku o dotacje. Szczegóły programu na stronie:
http://www.aiir.pl/bezpieczna-firma


 

.